VäRDEGRUND

Företag, kommunala och statliga organisationer som bättre behöver förstå de värden och drivkrafter som finns inom bolaget, dess medarbetare och chefer. Värdegrundsarbetet gör ut på att analysera vad det är som sitter i väggarna hos vissa företag, outtalade normer och värderingar. En tydlig värdegrund hjälper företag att nå sina mål.

info@puzzleasbrand.com